Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Εορτασμός της επετείου του ΟΧΙ

 


 

 

 Σύμφωνα με το Φ7/ΦΜ/143840/Δ1-12/10/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  ο εορτασμός της επετείου για την 28η Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Την Τρίτη 27-10-2020 οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:00 -8:15. Κάθε τμήμα ξεχωριστά στην αίθουσά του θα πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις του.

Η παράδοση της σημαίας θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο από τον Διευθυντή του Σχολείου στις 8:15 παρουσία της Στ΄ τάξης  και αντιπροσωπείας εκπαιδευτικών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. 

Όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν στις 9:40. 

 Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές στις 9:40.

 Τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων θα εκτελεστούν κανονικά το πρωί και η αποχώρηση  θα γίνει στις 9:45.

Σύμφωνα την με αρ. πρωτ. 67269/13-10-2020(ΑΔΑ:65ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΕΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών οι μαθητικές παρελάσεις δε θα πραγματοποιηθούν.


7ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Το υλικό και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπούν στην ενημέρωση και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας.